سیستم ارتباطات مؤثر دوطرفه بلادرنگ

در سازمانهای بزرگ، فهم و درک ذهنیت مراجعان که از آن تعبیر به شنوایی سازمانی می کنیم، اهمیت ویژه ای دارد. مدیریت بدون شنوایی سازمانی با هزینه های بسیار زیادی ، به طور ناخواسته و البته به صورت پنهان مواجه می شود.

درشرایط کنونی که پایداری وتوسعه از مهمترین اهداف سازمانها به حساب می آید ، سازمانهای بزرگ با چالش های پیچیده وبزرگی روبه رو می شوند که شاید بتوان به جرات گفت که منشا تمام این چالش ها در نیروی انسانی وروابط بین ایشان نهفته است.

مدیران به واسطه مسئولیت مهم تصمیم گیری الزام دارند بیشتر از بقیه نسبت به وقایع سازمان خود مطلع باشند و در نتیجه قدرت شنوایی مدیریت نیاز به ارتقا دارد.

بر این اساس ، شرکت پایدارن پارسا اقدام به طراحی و ساخت سیستم نوین ارتباطات مؤثر دوطرفه بلادرنگ با نام (Realtime Effective Communications System (RECS نموده است.

با نصب این سیستم در بخش های گوناگون سازمان می توان به صورت شفاف، صریح و مستقیم از نظرات و افکار کارمندان یا مراجعان مطلع شد. این فرآیند بدون دخالت نیروی انسانی و به طور سیستماتیک انجام شده و پس از جمع آوری نظرات و اطلاعات مورد نیاز، داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و اطلاعات خروجی را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می دهد.