روشنایی باند فرودگاه

p4این سیستم جهت کنترل شدت نور چراغ های اطراف باند و تاکسی وی های باند فرودگاهها بکار می رود . توسط این سیستم می توان چراغ های باند را خاموش و یا روشن نمود . همچنین توسط این سیستم می توان شدت نور چراغ های باند را در پنج سطح نوری کنترل نمود . نظر به اینکه یکی از عوامل مهم در نشت و برخاست سالم و ایمن هواپیماها در باند فرودگاه ها ، دید کافی و تشخیص صحیح باند فرودگاه می باشد و این امر در شب و دید کم فقط توسط گروه چراغ های اطراف باند امکان پذیر می باشد ، لذا کنترل روشنایی چراغ های باندو تاکسی وی ها در فرود سالم هواپیما در باند دارای اهمیت زیادی می باشد . توسط این سیستم می توان شدت نور گروه چراغ های اطراف باند مانند Start ، End و… را با هر شدت نوری که لازم باشد کنترل نمود تا هواپیما به هنگام شب و در روزهایی که دید کم می باشد ابتدا و انتهای باند و تاکسی وی ها را بدرستی تشخیص بدهد .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .