صوت اماکن

این سیستم جهت پخش صوت و موزیک از سیستم مرکزی با امکان کنترل گروهی بلندگو ها برای پخش صوت

یا موزیک از هر یک از گروه بلندگو ها طراحی و ساخته شده است . سیستم شامل سه بخش اصلی

دستگاه اعلان صوت ، دستگاه کنترل شبکه و دستگاه پخش صوت می باشد .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .