مرکز تلفن هوشمند سازمانی

p5ارتباطات مهمترین مؤلفه در یک سازمان به شمار می آید که اکثراً ازطریق مراکز تلفنی انجام می شود . از آنجا که سازمانها در راستای گسترش خود به ارتباطات بیشتر و قوی تر نیاز دارند . اشکال جدیدی از ارتباطات در هر سازمان در حال شکل گیری است . سيستم‌هاي پاسخگوي به مشتريان، يكي ازمهمترين عوامل رضايت مشتريان و در نتيجه سودآوري و پيشرفت موسسهاست.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .